MR. KRISHNA SRIDHAR ​PRESIDENT
MRS. PREMA RATHINAVELU ​VICE PRESIDENT
MR. RADHAKRISHNAN NARAYANSWAMYSECRETARY
MRS. SHEELA RAMJI​TREASURER
MR. SUDHAKAR KRISHNAMOORTHY​JOINT SECRETARY
MR. MADHU CHANDRASEKHAR​DIRECTOR - PALM BEACH

​DIRECTOR - PALM BEACH
MR. RAJA SAMPATH​DIRECTOR - BROWARD
MRS. ANU RAJESH​DIRECTOR - BROWARD
MRS. ANNA MARIA JERROME​DIRECTOR - DADE
MRS. BHAVANI JAYACHANDAR  
​DIRECTOR - DADE