President – Mr. Arunachalam Palaniappa

​Vice President – Mrs. Prabha Raj

Secretary – Mr. Sriram Visvanathan

Joint Secretary – Mrs. Bhuvana Ravi

Treasurer – Mr. Raman Srini​

Broward Director – Mr. Rajesh Kaniyur

Broward Director – Mrs. Kanchana Krishnan

Miami-Dade Director – Dr. Jayachandran Krish

Miami-Dade Director – Mr. Govind Muthiah (2010)

Miami-Dade Director – Mrs. Harija Shivakumar (2011)

Palm Beach Director – Mr. Hari Muthusami

Palm Beach Director – Mr. Madhu Venkat